Anàlisi del model de suport a l'etapa de primària en un centre concertat

Show simple item record

dc.contributor Forteza Forteza, María Dolores
dc.contributor.author Marqués Bastida, Jaime Alejandro
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-04-20T09:59:41Z
dc.date.issued 2019-01-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152040
dc.description.abstract [cat] L’educació en el segle XXI es replanteja sobre nous referents teòrics essent la inclusió educativa el rumb vertebrador sobre el qual les polítiques, les cultures i les pràctiques han de transformar-se per oferir a tot l’alumnat, sense excepcions, oportunitats per participar i progressar a través d’experiències valuoses d’aprenentatge. Un dels pilars fonamentals en aquest canvi educatiu és el model de suport que promou l’escola inclusiva. En torn a aquesta temàtica gira el treball que es presenta. L’estudi es centra en el model de suport d’una escola concertada cooperativa d’ensenyament. La finalitat principal és aprofundir en el model de suport d’acord amb els principis de l’educació inclusiva, tot analitzant quina és la perspectiva dels mestres de suport i dels tutors, així com dels orientadors, en el context particular d’aquest centre. Els resultats mostren divergències entre l’equip de suport i els mestres tutors; mentre que els primers intenten avançar cap a una escola inclusiva, encara hi ha tutors que justifiquen just el contrari pel que fa al suport que han de rebre determinats alumnes. Malgrat tot, és important subratllar algunes fortaleses que poden actuar com a oportunitats per al canvi i la millora de l’atenció a la diversitat des del model de suport inclusiu. ca
dc.description.abstract [spa] Education in the 21st century is reconsidered on the basis of new theoretical referents being the educational inclusion the cornerstone around which the politics, the cultures and the practices need to be transformed so as to provide all students with opportunities to participate and progress through valuable learning experiences. One of the essential pillars in this educational change is the support model that inclusive school fosters. This work revolves around the above-mentioned subject. The study focuses on the support model of a cooperative concerted school. The main aim is to go into detail about the support model according to the principles 3 of inclusive education by analysing the perspective of support teachers and tutors, as well as mentors, in the particular context of this centre. The results show divergences among the support office and the tutor teachers: whereas the first set try to advance to an inclusive school, there are still tutors who justify the opposite regarding the support that certain students get. Regardless of this, it is important to highlight some strengths that are able to act as opportunities for change and awareness of diversity from the inclusive support model. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Educació inclusiva ca
dc.subject.other Model de suport ca
dc.subject.other Atenció a la diversitat ca
dc.subject.other Treball col·laboratiu ca
dc.subject.other Inclusive education ca
dc.subject.other Support model ca
dc.subject.other Awareness of diversity ca
dc.subject.other Collaborative work ca
dc.title Anàlisi del model de suport a l'etapa de primària en un centre concertat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:52:38Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics