El dejuni intermitent com una nova estratègia de pèrdua de pes

Show simple item record

dc.contributor Bennasar Veny, Miguel
dc.contributor.author Rocha Gomila, Paula
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-09-15T08:04:50Z
dc.date.available 2020-09-15T08:04:50Z
dc.date.issued 2020-09-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153402
dc.description.abstract [cat] Introducció: l'actual epidèmia d'obesitat en els països desenvolupats és sorprenent pel que fa a la seva magnitud i impacte en la salut pública. La reducció calòrica s’ha emprat com a mesura per induir a la pèrdua de pes, però avui en dia,a causa de la seva escassa efectivitat, està emergent una nova tendència: el dejuni intermitent. El dejuni intermitent consisteix en perllongar l’interval de dejú entre àpats i es suggereix que pot tenir nombrosos beneficis respecte a pèrdua de pes. Objectiu:analitzar si el dejuni intermitent és més efectiu per a la pèrdua de pes en persones que pateixen sobrepès enfront a la restricció calòrica. Així com, determinar si el dejuni intermitent afecta l’activitat metabòlica, si resulta més beneficiós que realitzar cinc menjades al dia i si una vegada s’ha perdut pes, es produeix efecte rebot. Metodologia: recerca bibliogràfica a PubMed, Tripdatabase i Ebscohost amb els descriptors intermittent fasting or fasting or time restricted feeding and weight loss and overweight and mealtime. S’han inclòs articles publicats en els darrers 10 anys i articles en els quals els subjectes d’estudi tinguessin un índex de massa corporal (IMC) superior o igual a 25, sense restricció pel que fa al tipus d’estudi excepte aquells que no tinguessin relació directa amb el tema d’estudi. Resultats:un total de 20articles (10revisions sistemàtiques, 8assajos clínics, 1 article d’opinió i 1 article que té dos subestudis: 1 és un estudi de cohort i l’altre és un assaig clínic). Conclusió:el dejuni intermitent és una estratègia que ajuda a reduir de pes a persones que pateixen sobrepès o obesitat. A més, també resulta ser beneficiós per combatre altres malalties cròniques. No obstant això, fent referència a si és millor realitzar un major nombre de menjades al dia que practicar el dejuni, segons pareix,és indiferent, a condició que s’hi apliqui una restricció a les necessitats energètiques ca
dc.description.abstract [eng] Background: The current obesity epidemic in developed countries is striking in its magnitude and impact on public health. Caloric reduction has been used as a measure to induce weight loss, but today, due to its low effectiveness, a new trend is emerging, intermittent fasting. Intermittent fasting involves prolonging the fasting interval between meals, and it is suggested that it can have numerous benefits in terms of weight loss.Objective:To analyze whether intermittent fasting is most effective for weight loss in overweight people with calorie restriction. Also, determining whether intermittent fasting affects metabolic activity, whether it is more beneficial than eating five meals a day, and once losing weight, has a rebound effect. Methods:A literature search on PubMed, Tripdatabase, and Ebscohost with descriptors intermittent fasting or fasting or time restricted feeding and weight loss and overweight and mealtime. Articles published in the last 10 years and articles in which the study subjects had a body mass index (BMI) greater than or equal to 25 were included, with no restrictions on the type of study except those without direct relation with the subject of study.Results:A total of 20 articles (10 systematic reviews, 8 clinical trials, 1 opinion article and 1 article having two sub-studies: 1 is a cohort study and the other is a clinical trial). Conclusion: Intermittent fasting is a strategy that helps people who are overweight or obese lose weight. In addition, it also benefits from fighting other chronic diseases. However, if it is better to eat more meals a day than to fast, it seems that it is indifferent, always with a restriction on energy needs ca
dc.description.abstract [spa] Introducción: La actual epidemia de obesidad en los países desarrollados es sorprendente en cuanto a su magnitud e impacto en la salud pública. La reducción calórica se ha utilizado como medida para inducir a la pérdida de peso, pero hoy en día, debido a su escasa efectividad, está surgiendo una nueva tendencia: el ayuno intermitente. El ayuno intermitente consiste en prolongar el intervalo de ayuno entre comidas y se sugiere que puede tener numerosos beneficios en cuanto a pérdida de peso. Objetivo: analizar si el ayuno intermitente es más efectivo para la pérdida de peso en personas que padecen sobrepeso frente a la restricción calórica. Así como, determinar si el ayuno intermitente afecta a la actividad metabólica, si resulta más beneficioso que realizar cinco comidas al día y si una vez se ha perdido peso, se produce efecto rebote. Metodología: búsqueda bibliográfica en PubMed, Tripdatabase y Ebscohost con los descriptores intermittent fasting or fasting or time restricted feeding and weight loss and overweight and mealtime. Se han incluido artículos publicados en los últimos 10 años y artículos en los que los sujetos de estudio tuvieran un índice de masa corporal (IMC) superior o igual a 25, sin restricción en cuanto al tipo de estudio excepto aquellos que no tuvieran relación directa con el tema de estudio. Resultados:un total de 20 artículos (10 revisiones sistemáticas, 8 ensayos clínicos, 1 artículo de opinión y 1 artículo que tiene dos sub-estudios: 1 es un estudio de cohorte y el otro es un ensayo clínico). Conclusión:el ayuno intermitente es una estrategia que ayuda a reducir de peso a personas que padecen sobrepeso u obesidad. Además, también resulta ser beneficioso para combatir otras enfermedades crónicas. No obstante, haciendo referencia a si es mejor realizar un mayor número de comidas al día que practicar el ayuno, parece ser indiferente, siempre y cuando se aplique una restricción en las necesidades energéticas ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other dejuni intermitent ca
dc.subject.other restricció calòrica ca
dc.subject.other pèrdua de pes ca
dc.subject.other sobrepès ca
dc.subject.other obesitat ca
dc.subject.other Intermittent fasting ca
dc.subject.other calorie restriction ca
dc.subject.other weight loss ca
dc.subject.other overweight ca
dc.subject.other obesity ca
dc.subject.other ayuno intermitente ca
dc.subject.other restricción calórica ca
dc.subject.other pérdida de peso ca
dc.subject.other sobrepeso ca
dc.subject.other obesidad ca
dc.title El dejuni intermitent com una nova estratègia de pèrdua de pes ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics