Estudi pilot: Efectivitat de l'exercici aeròbic en combinació de l'exercici de força en adults amb lumbàlgia inespecífica crònica i depressió

Show simple item record

dc.contributor Velasco Roldán, Olga
dc.contributor.author Vallespir Coll, Joan Miquel
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2022-04-12T10:28:24Z
dc.date.available 2022-04-12T10:28:24Z
dc.date.issued 2021-09-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/158748
dc.description.abstract [cat] Introducció: La lumbàlgia, és un dels problemes de salut més prevalent a nivell mundial, que genera una gran càrrega econòmica, personal i comunitària, especialment quan el dolor i la discapacitat es cronifiquen. La lumbàlgia crònica, generalment té una etiologia multifactorial desconeguda, on diversos factors psicosocials com la depressió, semblen exercir una gran influència en els processos de cronificació. L’evidència científica, recomana l’exercici terapèutic com a primera línia d’intervenció per a la lumbàlgia inespecífica crònica, sent l’exercici aeròbic i de força les dues modalitats més recomanades per tractar la lumbàlgia i la depressió. No obstant, els estudis han reportat unes mides de l’efecte petites en aquestes intervencions, a causa de l’heterogeneïtat de les mostres estudiades, fruit d’una imprecisió en la classificació dels participants, que ha conduit al tractament de la lumbàlgia inespecífica com a una entitat homogènia, sense considerar les necessitats específiques de cada subgrup poblacional, com és el cas de pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica i depressió. Conseqüentment, s’ha observat una manca d’estudis on s’hagin investigat els efectes específics de l’exercici en pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica i depressió. Objectius: Determinar l’efectivitat de l’exercici aeròbic en combinació de l’exercici de força, enfront a les dues modalitats d’exercici aplicades per separat, per a la millora del dolor, discapacitat, depressió, qualitat de vida i resistència muscular en adults amb lumbàlgia inespecífica crònica i símptomes depressius. Mètodes: Es durà a terme un estudi pilot per a la posterior realització d’un assaig clínic aleatoritzat, obert i multicèntric, on els participants realitzaran un programa progressiu i individualitzat de 16 setmanes d’exercici aeròbic (grup 1), força (grup 2) o aeròbic + força (grup 3) a una intensitat moderada-alta, respectant en tot moment la simptomatologia, les capacitats i les habilitats individuals dels participants. Els principals instruments de valoració: dolor (escala EVA i algòmetre), discapacitat (Qüestionari Oswestry), depressió (PHQ-9), qualitat de vida (SF-36) i resistència muscular (Biering-Sorensen Test), seran aplicats en el registre basal, a la meitat del període d’intervenció, al finalitzar la intervenció i als 12 mesos de seguiment. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: Low back pain is one of the most prevalent health problems worldwide, which generates a great economic, personal and community burden, especially when pain and disability become chronic. Chronic low back pain, generally has an unknown multifactorial etiology, where various psychosocial factors such as depression, seem to exert a great influence on the processes of chronification. The scientific evidence, recommends therapeutic exercise as the first line of intervention for chronic nonspecific low back pain, with aerobic and strength exercise being the two most recommended modalities to treat low back pain and depression. However, studies have reported small effect sizes in these interventions, due to the heterogeneity of the samples studied, as a result of an inaccuracy in the classification of participants, which has led to the treatment of nonspecific low back pain as a homogeneous entity, without considering the specific needs of each population subgroup, as is the case for patients with chronic nonspecific low back pain and depression. Consequently, a lack of studies has been observed where the specific effects of exercise in patients with nonspecific low back pain and depression have been investigated. Objectives: To determine the effectiveness of aerobic exercise in combination with strength exercise, compared to the two modes of exercise applied separately, for the improvement of pain, disability, depression, quality of life and muscular endurance in adults with chronic nonspecific low back pain and depression. Methods: In a pilot study for the subsequent performance of a randomized, open and multicenter clinical trial, participants will perform a progressive and individualized program of 16 weeks of aerobic exercise (group 1), strength (group 2) or aerobics + strength (group 3) at a moderate-high intensity, respecting at all times the symptoms, capabilities and individual abilities of the participants. The main assessment instruments: pain (EVA scale and algometer), disability (Oswestry Questionnaire), depression (PHQ9), quality of life (SF-36) and muscular endurance (Biering-Sorensen Test), will be applied in the basal register, in the middle of the intervention period, at the end of the intervention and at 12 months of follow-up. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 611 - Anatomia ca
dc.subject.other Lumbàlgia inespecífica crònica ca
dc.subject.other Depressió ca
dc.subject.other Exercici aeròbic ca
dc.subject.other Eercici de força ca
dc.subject.other Exercici concurrent ca
dc.subject.other Subagrupament ca
dc.subject.other Chronic nonspecific low back pain ca
dc.subject.other Depression ca
dc.subject.other Aerobic exercise ca
dc.subject.other Strength exercise ca
dc.subject.other Concurrent exercise ca
dc.subject.other Subgrouping ca
dc.title Estudi pilot: Efectivitat de l'exercici aeròbic en combinació de l'exercici de força en adults amb lumbàlgia inespecífica crònica i depressió ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2022-02-01T07:26:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics