Eficacia de la práctica de actividad física sobre la calidad de vida en personas con la enfermedad de Alzheimer

Show simple item record

dc.contributor Bennasar Veny, Miguel
dc.contributor.author Hernández del Río, Sergio
dc.date 2022
dc.date.accessioned 2022-08-31T09:29:03Z
dc.date.available 2022-08-31T09:29:03Z
dc.date.issued 2022-08-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/159613
dc.description.abstract [spa] Introducción: La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa para la cual no existe ningún tratamiento curativo o preventivo, que repercute en la dificultad para realizar actividades habituales y por lo tanto incide en la calidad de vida. La actividad física se ha mostrado como una terapia complementaria que optimiza los aspectos que influyen en la calidad de vida y por lo tanto mejoran el bienestar de este tipo de pacientes. Objetivo: Analizar la eficacia de la práctica de actividad física sobre la calidad de vida en personas con EA. Metodología: Se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos en español e inglés a través de una búsqueda avanzada en el metabuscador BVS, y las bases de datos PubMed, CINAHL y SportDiscus. Se incluyeron estudios donde relacionaran cualquier tipo de actividad física con la EA en una fase inicial o intermedia, junto con su repercusión en la calidad de vida, y se excluyeron aquellos estudios donde las personas analizadas tuvieran un grado avanzado de la enfermedad o demencia en general. Resultados: Se obtuvieron un total de 526 estudios de los que se han seleccionado un total de 30 estudios para su análisis, de entre los cuáles 1 es un metaanálisis, 9 son revisiones sistemáticas, 4 son estudios de casos y controles, 8 son ensayos controlados aleatorios, 2 son estudios longitudinales, 1 es un estudio de cohortes, 2 son estudios transversales, y 1 es un estudio no aleatorizado cuasi-experimental. Discusión: El análisis de los resultados indica que la actividad física influye en aspectos vinculados con la calidad de vida en diferentes esferas. Se establecen las actividades aeróbicas como las más prevalentes y con mejores resultados de mejora en el ámbito cognitivo y ejecutivo. Aún así, faltan estudios para determinar los mecanismos que el ejercicio tiene sobre la calidad de vida en personas con Alzheimer. Conclusión: La actividad física mejora el estado de salud e influye de forma beneficiosa en la calidad de vida de las personas con EA. Respecto al tipo de actividad, las más desarrolladas y sobre las que mejores resultados se evidencias son las referidas a ejercicios aeróbicos. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: Alzheimer's Disease (AD) is a neurodegenerative disease for which there is no curative or preventive treatment, which affects the difficulty to carry out habitual activities and therefore affects the quality of life. Physical activity has been shown as a complementary therapy that optimizes the aspects that influence quality of life and therefore improves the well-being of this type of patient. Objectives: To analyze the effectiveness of the practice of physical activity on the quality of life in people with AD. Methodology: A bibliographic review of articles in Spanish and English has been carried out through an advanced search in the VHL metasearch engine, and the PubMed, CINAHL and SportDiscus databases. Studies were included where any type of physical activity was related to AD in an initial or intermediate phase, along with its impact on quality of life, and were excluded those studies where the people analyzed had an advanced degree of the disease or dementia in general. Results: A total of 526 studies were obtained, of which a total of 30 studies have been selected for analysis, among which 1 is a meta-analysis, 9 are systematic reviews, 4 are case-control studies, 8 are controlled trials randomized, 2 are longitudinal studies, 1 is a cohorts, 2 are cross-sectional studies, and 1 is a nonrandomized quasi-experimental study. Discussion: The analysis of the results indicates that physical activity influences aspects related to quality of life in different spheres. Aerobic activities are established as the most prevalent and with the best improvement results in the cognitive and executive spheres. Still, there is a lack of studies to determine the mechanisms that exercise has on quality of life in people with Alzheimer's. Conclusions: Physical activity improves health status and beneficially influences the quality of life of people with AD. Regarding the type of activity, the most developed and the ones with the best results are those related to aerobic exercises. ca
dc.description.abstract [cat] Introducció: La Malaltia d'Alzheimer (MA) és una malaltia neurodegenerativa per a la qual no hi ha cap tractament curatiu o preventiu, que repercuteix en la dificultat per realitzar activitats habituals i per tant incideix en la qualitat de vida. L'activitat física s'ha mostrat com una teràpia complementària que optimitza els aspectes que influeixen en la qualitat de vida i, per tant, milloren el benestar d'aquest tipus de pacients. Objectiu: Analitzar l'eficàcia de la pràctica d'activitat física sobre la qualitat de vida en persones amb MA. Metodologia: S'ha realitzat una revisió bibliogràfica d'articles en espanyol i anglès a través d'una cerca avançada al metacercador BVS, i les bases de dades PubMed, CINAHL i SportDiscus. Es van incloure estudis on es relavionava qualsevol tipus d'activitat física amb l'MA en una fase inicial o intermèdia, juntament amb la seva repercussió en la qualitat de vida, i es van excloure aquells estudis on les persones analitzades tingueren un grau avançat de la malaltia o demència en general. Resultats: S'obtingueren un total de 526 estudis dels quals s'han seleccionat un total de 30 estudis per a la seu anàlisi, entre els quals 1 és una metaanàlisi, 9 són revisions sistemàtiques, 4 són estudis de casos i controls, 8 són assaigs controlats. aleatoris, 2 són estudis longitudinals, 1 és un estudi de cohorts, 2 són estuds transversals, i 1 és un estudi no aleatoritzat quasi-experimental. Discussió: L'anàlisi dels resultats indica que l'activitat física influeix en aspectes vinculats a la qualitat de vida en diferents esferes. S'estableixen les activitats aeròbiques com les més prevalents i amb millors resultats de millora en l'àmbit cognitiu i executiu. Tot i així, manquen estudis per determinar els mecanismes que l'exercici té sobre la qualitat de vida en persones amb Alzheimer. Conclusió: L'activitat física millora l'estat de salut i influeix de manera beneficiosa a la qualitat de vida de les persones amb MA. Pel que fa al tipus d'activitat, les més desenvolupades i sobre les quals s'evidències millors resultats són les referides a exercicis aeròbics. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso spa ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Enfermedad Alzheimer ca
dc.subject.other actividad física ca
dc.subject.other calidad de vida ca
dc.subject.other Alzheimer's disease ca
dc.subject.other physical exercise ca
dc.subject.other quality of life ca
dc.subject.other Malaltia d´Alzheimer ca
dc.subject.other exercici físic ca
dc.subject.other qualitat de vida ca
dc.title Eficacia de la práctica de actividad física sobre la calidad de vida en personas con la enfermedad de Alzheimer ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics