Efectes de la presència d’un ectoparàsit trematode a Xyrichtys novacula mitjançant l’anàlisi de biomarcadors d’estrès oxidatiu

Show simple item record

dc.contributor Sureda Gomila, Antoni
dc.contributor.author Sánchez Mairata, Antoni Gabriel
dc.date 2023
dc.date.accessioned 2023-11-02T18:47:21Z
dc.date.available 2023-11-02T18:47:21Z
dc.date.issued 2023-11-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/162643
dc.description.abstract [cat] El mar Mediterrani per les seves característiques de mar semitancat i elevada població a les seves costes és un dels que pateix més els efectes de la antropització. L’alta densitat de transport marítim juntament amb les aigües de llast que porten els vaixells pot afavorir la introducció d'organismes aliens, entre els quals es troben els paràsits. Recentment s’ha descrit la presència d’un ectoparàsit al sud d’Eivissa, descrit com del gènere Scaphanocephalus, que afecta a peixos de la família de Labridae, especialment a Xyrichtys novacula (Linnaeus, 1758). L’objectiu de present treball va ser avaluar la prevalença, abundància i intensitat del paràsit introduït Scaphanocephalus sp, i la resposta antioxidant i del sistema immune de X. novacula tant al mucus com al fetge en funció del grau de parasitisme. Per a la realització d'aquest estudi es van elegir dues zones, es Cubells, zona on s'havien detectat individus parasitats i la Mola de Formentera on encara no es tenia constància de la seva presència. Els individus es van dividir en tres grups segons el seu grau d'infecció. La prevalença d'es Cubells fou més elevada amb un 87,0% respecte al 9,1% de la Mola. Els resultats de la resposta antioxidant i del sistema immune mostren evidències d’una resposta depenent del grau d’infecció tant al fetge com el mucus. Al fetge s’observa un augment en les activitats del enzims antioxidants – catalasa i superòxid dismutasa -, producció d'espècies reactives i nivells de malondialdehid, com indicador de dany a lípids, als peixos que presenten un major grau d’infecció. Al mucus, s’observa un augment progressiu de les activitats dels enzims antioxidants, del lisozim, de la fosfatasa alcalina i dels nivells d’immunoglobulines. Aquests resultats ens permeten concloure que el paràsit Scaphanocephalus sp. indueix una resposta antioxidant i una activació del sistema immune al mucus per part de X. novacula proporcional al grau d’infecció. A partir d'aquí, són necessaris més estudis a llarg termini per avaluar com evoluciona la infecció, si afecta a més espècies i si pot suposar un risc per les poblacions afectades. ca
dc.description.abstract [eng] The Mediterranean Sea, due to its characteristics of semi-enclosed sea and high population on its coasts, is one of those that suffers the most from the effects of anthropization. The high density of maritime transport together with the ballast water carried by ships can favor the introduction of foreign organisms, among which are parasites. The presence of an ectoparasite has recently been described in the south of Ibiza, described as belonging to the genus Scaphanocephalus, which affects fish of the Labridae family, especially Xyrichtys novacula (Linnaeus, 1758). The aim of this work was to evaluate the prevalence, abundance and intensity of the introduced parasite Scaphanocephalus sp. and the antioxidant and immune system response of X. novacula both in the mucus and in the liver depending on the degree of parasitism. Two areas were chosen to carry out this study, es Cubells, an area where parasitized individuals had been detected and la Mola, in Formentera where there was still no record of their presence. The individuals were divided into three groups according to their degree of infection. The prevalence of es Cubells was higher by 87.0% compared to 9.1% in la Mola. The results of the antioxidant response and the immune system show evidence of a response depending on the degree of infection in both the liver and the mucus. In the liver, there is an increase in the activities of the antioxidant enzymes - catalase and superoxide dismutase -, production of reactive species and levels of malondialdehyde, as an indicator of damage to lipids, in fish with a higher degree of infection. In the mucus, a progressive increase in the activities of antioxidant enzymes, lysozyme, alkaline phosphatase and immunoglobulin levels is observed. These results allow us to conclude that the parasite Scaphanocephalus sp. induces an antioxidant response and an activation of the immune system in the mucus, by X. novacula proportional to the degree of infection. From there, more long-term studies are needed to assess how the infection evolves, if it affects more species and if it can pose a risk to affected populations. en
dc.description.abstract [spa] El mar Mediterráneo por sus características de mar semicerrado y elevada población en sus costas es uno de los que sufre más los efectos de la antropización. La alta densidad de transporte marítimo junto con las aguas de lastre que llevan los barcos puede favorecer la introducción de organismos ajenos, entre los que se encuentran los parásitos. Recientemente se ha descrito la presencia de un ectoparásito en el sur de Ibiza, descrito como del género Scaphanocephalus, que afecta a peces de la familia de Labridae, especialmente a Xyrichtys novacula (Linnaeus, 1758). El objetivo de este trabajo fue evaluar la prevalencia, abundancia e intensidad del parásito introducido Scaphanocephalus sp. y la respuesta antioxidante y del sistema inmune de X. novacula tanto en el mucus como en el hígado en función del grado de parasitismo. Para la realización de este estudio se eligieron dos zonas, es Cubells, zona donde se habían detectado individuos parasitados y la Mola de Formentera donde todavía no se tenía constancia de su presencia. Los individuos se dividieron en tres grupos según su grado de infección. La prevalencia de es Cubells fue más elevada con un 87,0% respecto al 9,1% de la Mola. Los resultados de la respuesta antioxidante y del sistema inmune muestran evidencias de una respuesta dependiendo del grado de infección tanto en el hígado como en el mucus. En el hígado se observa un aumento en las actividades de las enzimas antioxidantes - catalasa y superóxido dismutasa -, producción de especies reactivas y niveles de malondialdehido, como indicador de daño a lípidos, en los peces que presentan un mayor grado de infección. En el mucus, se observa un aumento progresivo de las actividades de las enzimas antioxidantes, del lisozima, de la fosfatasa alcalina y de los niveles de inmunoglobulinas. Estos resultados nos permiten concluir que el parásito Scaphanocephalus sp. induce una respuesta antioxidante y una activación del sistema inmune al mucus por parte de X. novacula proporcional al grado de infección. A partir de ahí, son necesarios más estudios a largo plazo para evaluar cómo evoluciona la infección, si afecta a más especies y si puede suponer un riesgo para las poblaciones afectadas. es
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Raor ca
dc.subject.other Scaphanocephalus ca
dc.subject.other Estrès oxidatiu ca
dc.subject.other Sistema immune ca
dc.subject.other Ectoparàsit ca
dc.title Efectes de la presència d’un ectoparàsit trematode a Xyrichtys novacula mitjançant l’anàlisi de biomarcadors d’estrès oxidatiu ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics