Distribució espacial i reproducció del gavià argentat a l'illa de Sa Dragonera

Show simple item record

dc.contributor Sanz Aguilar, Ana
dc.contributor.author Vera Lliteras, Cristina
dc.date 2023
dc.date.accessioned 2023-11-03T13:35:06Z
dc.date.available 2023-11-03T13:35:06Z
dc.date.issued 2023-11-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/162653
dc.description.abstract [cat] Els paràmetres reproductors de les aus, sovint es veuen afectats per les característiques que presenta l’ecosistema allà on nidifiquen. Amb aquest estudi, s’han volgut esbrinar els efectes de les possibles molèsties provocades per les visites dels turistes i els deguts a la disminució de la disponibilitat d’aliment després de la reforma de l’abocador de Son Reus; sobre el volum de l’ou de les colònies de Larus michahellis, a Sa Dragonera. Així doncs, es dugueren a terme sortides de camp fins al far de Llebeig, per a recollir dades sobre la mida de la posta, el volum dels ous i la seva localització. Aquestes foren interpretades mitjançant anàlisis estadístiques realitzats a partir de models lineals generalitzats amb R studio. S’hipotetitzà que l’impediment per aconseguir aliment antròpic suposaria un efecte negatiu sobre el volum dels ous, fet que va resultar ser cert, com ja havien demostrat anàlisis prèvies. No obstant això, en substituir part de la dieta per recursos marins durant l’època reproductora, el volum dels ous s’ha anat recuperant progressivament. Tampoc es pogué assegurar que les gavines nidificants a zones amb major densitat de nius, on podrien nidificar individus d’alta qualitat, posessin ous més grans. Finalment, es va presumir, però no confirmar, que la distància al camí i al port comportava efectes positius sobre el volum de l’ou, tret que s’explica per una menor pressió antròpica. En qualsevol cas, malgrat la presència de turistes no afecti el paràmetre esmentat, si ho podria fer sobre l’èxit reproductiu, fet que s’ha d’estudiar. ca
dc.description.abstract [spa] Los parámetros reproductores de las aves, a menudo se ven afectados por las características que presenta el ecosistema donde nidifican. Con este estudio, se han querido averiguar los efectos de las posibles molestias provocadas por las visitas de los turistas y los debidos a la disminución de la disponibilidad de alimento después de la reforma del vertedero de Son Reus; sobre el volumen del huevo de las colonias de Larus michahellis, en Dragonera. Así pues, se llevaron a cabo salidas de campo hasta el faro de Llebeig, para recoger datos sobre el tamaño de la puesta, el volumen de los huevos y su localización. Estos fueron interpretados mediante análisis estadísticos realizados a partir de modelos lineales generalizados con R Studio. Se hipotetizó que el impedimento para conseguir alimento antrópico supondría un efecto negativo sobre el volumen de los huevos, hecho que resultó ser cierto, como ya se habían demostrado análisis previos. No obstante, al substituir parte de la dieta por recursos marinos durante la época reproductora, el volumen de los huevos se ha ido recuperando progresivamente. Tampoco se pudo asegurar que las gaviotas que nidifican en zonas con mayor densidad de nidos, donde podían nidificar individuos de alta calidad, pusieran huevos más grandes. Finalmente, se presumió, pero no confirmo, que la distancia al camino y al puerto comportaba efectos positivos sobre el volumen del huevo, suceso que se explica por una menor presión antrópica. En cualquier caso, a pesar de que la presencia de turistas no afecte al parámetro mencionado, si lo podría hacer sobre el éxito reproductivo, hecho que debe ser estudiado. es
dc.description.abstract [eng] The reproductive parameters of birds are often affected by the characteristics of the ecosystem in which they nest. With this study, we wanted to find out the effects of the possible discomfort caused by tourist visits and due to the decrease in food availability after the reform of the Son Reus landfill; on the eggs volume from the colonies of Larus michahellis of Dragonera. Thus, field trips were carried out to the lighthouse of Llebeig, to collect data on the size of the nest, the eggs volume, and their localization. These were interpreted by statistical analyses acomplished from generalized linear models with R studio. It was hypothesized that the impediment to obtaining atrophic food would have negative effect on the eggs volume, which turned out to be true, as previous analyses had shown. However, by replacing part of the diet with marine resources during the breeding season, the eggs volume has been gradually recovering. Nor could it be ensured that gulls nested in areas with higher nest density, where high-quality individuals could nest, could lay larger eggs. Finally, it was presumed, but not confirmed, that the distance to the road and port led to positive effects on the eggs volume, which is explained by a lower anthropogenic pressure. In any case, despite the presence of tourists it does not affect the mentioned parameter, it could affect reproductive success, a fact that must be studied. en
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Colonialitat ca
dc.subject.other Larus michahellis, ca
dc.subject.other Pertorbació antropogènica ca
dc.subject.other Sa Dragonera ca
dc.subject.other Turisme ca
dc.subject.other Volum de l’ou ca
dc.title Distribució espacial i reproducció del gavià argentat a l'illa de Sa Dragonera ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics