Eficàcia de la teràpia cognitiva-conductual en pacients amb Alzheimer en estadis inicials

Show simple item record

dc.contributor Yáñez Juan, Aina Maria
dc.contributor.author Moyà Morro, Maria
dc.date 2023
dc.date.accessioned 2024-03-11T11:57:51Z
dc.date.available 2024-03-11T11:57:51Z
dc.date.issued 2024-03-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/165075
dc.description.abstract [cat] Introducció: La malaltia d’Alzheimer és el tipus de demència més comú i es detecta principalment per la pèrdua progressiva i lenta de memòria. A mesura que avança la malaltia afecta a diverses funcions cognitives com són l’atenció, el llenguatge, l’orientació i el judici. Actualment, no existeix cap tractament per endarrerir o revertir el deteriorament neuronal, tot i això, existeixen tractaments farmacològics i no farmacològics per pal·liar els símptomes. El tractament cognitiu-conductual és una alternativa poc coneguda i amb resultats prometedors. Objectius: Avaluar l’eficàcia de les diferents teràpies cognitives-conductuals en persones diagnosticades d’Alzheimer en estadis inicials. Metodologia: Es va fer una cerca bibliogràfica en les bases de dades EBSCOhost, Biblioteca Virtual de Salut, PubMed i Cochrane. Els articles havien d’estar relacionats amb l’objectiu i complir els criteris d’inclusió establerts. Resultats: Es van seleccionar vint articles per a la revisió, els quals tots van ser assaigs clínics. Discussió: Les principals teràpies cognitives-conductuals són l’entrenament cognitiu, l’estimulació cognitiva, la rehabilitació cognitiva, la teràpia de reminiscència i l’estimulació magnètica transcranial. La majoria d’articles van mostrar beneficis tant a nivell cognitiu com funcional. A més els resultats van mostrar una millora de la qualitat de vida, de l’estat d’ànim i una disminució dels símptomes depressius. D’altra banda, també es van trobar articles que els resultats no van ser estadísticament significatius i no van poder establir una relació. Finalment, la gran majoria d’articles van coincidir que els beneficis obtinguts van ser limitats en el temps i no van ser molt concloents degut a una petita mostra mostral. Conclusions: Les teràpies cognitives-conductuals són beneficioses sobretot en les primeres etapes de la malaltia per pal·liar o mantenir les funcions cognitives i millorar la qualitat de vida. Són necessaris més estudis per investigar els efectes a llarg termini i obtenir resultats més concloents. ca
dc.description.abstract [spa] Introducción: La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común y se detecta principalmente por la pérdida progresiva y lenta de memoria. A medida que avanza, la enfermedad afecta a diversas funciones cognitivas como son la atención, el lenguaje, la orientación y el juicio. Actualmente, no existe un tratamiento que retrase o revierta el deterioro neuronal, sin embargo, existen tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para aliviar los síntomas. El tratamiento cognitivo-conductual es una alternativa poco conocida y con resultados prometedores. Objetivos: Evaluar la eficacia de las distintas terapias cognitivas-conductuales en personas diagnosticadas de Alzheimer en estadios iniciales. Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos EBSCOhost, Biblioteca Virtual de Salud, PubMed y Cochrane. Los artículos debían estar relacionados con el objetivo y cumplir los criterios de inclusión. Resultados: Se seleccionaron veinte artículos para la revisión, todos ellos ensayos clínicos. Discusión: Las principales terapias cognitivas-conductuales son el entrenamiento cognitivo, la estimulación cognitiva, la rehabilitación cognitiva, la terapia de reminiscencia y la estimulación magnética transcraneal. La mayoría de los artículos mostraron beneficios tanto a nivel cognitivo como funcional. Además, los resultados mostraron una mejora en la calidad de vida, del estado de ánimo y una disminución de los síntomas depresivos. Por otra parte, también encontraros artículos que los resultados no fueron estadísticamente significativos y no pudieron establecer una relación. Por último, la gran mayoría de artículos coincidieron en que los beneficios obtenidos fueron limitados en el tiempo y no fueron uy concluyentes por el pequeño tamaño muestral. Conclusiones: Las terapias cognitivas-conductuales son beneficiosas, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad para aliviar o mantener las funciones cognitivas y mejora la calidad de vida. Son necesarios más estudios para investigar sus efectos a largo plazo y obtener resultados más concluyentes. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: Alzheimer’s disease is the most common type of dementia and is detected mainly by slow progressive loss of memory. As the disease progresses, it affects various cognitive functions such as attention, language, orientation, and judgment. Currently there is no treatment that delays or reverses neuronal deterioration, however, there are pharmacological and non-pharmacological treatments to alleviate the symptoms. Cognitive behavioral treatment is a little-known alternative with promising results. Objectives: To evaluate the efficacy of different cognitive-behavioral therapies in people diagnosed with Alzheimer’s in its early stages. Methodology: A bibliographic search was carried out in the EBSChost, Virtual Health Library, PubMed and Cochrane databases. Articles had to be related to the objective and meet the inclusion criteria. Results: twenty articles were selected for the review, all of them clinical trials. Discussion: The main cognitive-behavioral therapies are cognitive training, cognitive stimulation, cognitive rehabilitation, reminiscence therapy and transcranial magnetic stimulation. Most of the articles showed benefits at both a cognitive and functional levels. In addition, the results showed an improvement in quality of life, mood, and a decrease in depressive symptoms. On the other hand, you will also find articles in which the results were not statistically significant and could not establish a relationship. Finally, the vast majority of the articles agreed that the benefits obtained were limited in time and were not very conclusive due to the small sample size. Conclusions: Cognitive-behavioral therapies are beneficial especially in the early stages of the disease to alleviate or maintain cognitive functions and improve quality of life. More studies are needed to investigate its long-term effects and to obtain more conclusive results. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject 616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós ca
dc.subject.other Malaltia d’Alzheimer ca
dc.subject.other Teràpies no farmacològiques ca
dc.subject.other Teràpia cognitiva-conductual ca
dc.subject.other Entrenament cognitiu ca
dc.subject.other Estimulació cognitiva ca
dc.subject.other Rehabilitació cognitiva ca
dc.subject.other Enfermedad de Alzheimer ca
dc.subject.other Terapias no farmacológicas ca
dc.subject.other Terapia cognitiva-conductual ca
dc.subject.other Entrenamiento cognitivo ca
dc.subject.other Estimulación ca
dc.subject.other Rehabilitación cognitivas ca
dc.subject.other Alzheimer’s disease ca
dc.subject.other Non-pharmacological therapies ca
dc.subject.other Cognitive-behavioral therapy ca
dc.subject.other Cognitive training ca
dc.subject.other Cognitive stimulation ca
dc.subject.other Cognitive rehabilitation ca
dc.title Eficàcia de la teràpia cognitiva-conductual en pacients amb Alzheimer en estadis inicials ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics